Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Data publikacji: 
26-11-2014 09:56

Od 15 listopada 2014 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis oraz nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.

Formularze zostały wprowadzone w nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

Określone zostały 2 nowe wzory formularzy:
Załącznik nr 1 - ma zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
Załącznik nr 2 - ma zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012).

W przypadku nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, wprowadzono jeden wzór zaświadczenia, który będzie miał zastosowanie zarówno do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 jak i rozporządzeniu KE nr 360/2012.

Autor: 
Wydział Infrastruktury Społecznej